قرآن وفضیلت آن

قرآن وفضیلت های آن

قرآن وفضیلت آن

قرآن وفضیلت های آن

باسلام
دراین وبلاک قصددارم ازکتاب آسمانی(قرآن )سخن گویم ازرازورمزهای که دانستن آن لازمه هرمسلمان ومومنی است

بایگانی

فضیلت سوره هایی قرآن

من دراین وبلاک سعی برآن دارم که ازگفت های سخن کنم که دانستن آن برهرمومن ومسلمانی لازم است گفته های همچون حدیث وفضیلت سوره های قرآن احکام شرعی وداستان های پیامبران و....
فضیلت سوره انعام :
روایتی که درباره این سوره آمده است می فرماید :(سوره انعام راهفتادهزار فرشته هنگام نزول بدرقه کرده اندوکسی که آن رابخواند تمامی آن فرشتگان برایش آمورزش ومغفرت میطلبند وبی شک فضیلت های والا درانتظارآنانی است که تلاوت رابااندیشه وعمل همراه کنند
سوره انبیاء :
دراین راستا امام ششم (امام جعفر صادق ع ) می فرماید:(هرکسی که سوره انبیا راازروی عشق وعلاقه بخواندباهمه پیامبران درباغ های پرنعمت بهشت رفیق وهم نشین می شودودرزندگی دنیا نیزدرچشم مردم پرابهت جلوه میکند.این خودبه مامی آموزد که هدف ازتلاوت صرف خواندن الفاظ هانیست بلکه عشق به محتوی ملاک است که آن هم بدون عمل میسر نیست. آری ! قرآن کریم کتاب عقیده وعمل است وخواندن مقدمه ای برای اندیشیدن واندیشه هم مقدمه ای برای ایمان وعمل صالح است
سوره ی رعد:
روایت ازنبی اکرم (ص) شده :(هرکسی سوره رعدراقرائت کندخداوندده برابر ابرهای گذرنده درگذشته وحال وآیندبه اوحسنه عنایت می فرمایدودرقیامت ازوفاکنندگان به عهدالهی خواهدبود همچنین امام صادق (ع)فرموده اند"(هرکسی سوره رعدرابیشترقرائت کندهیچگاه دچارصاعقه نخواهدشدواگرمومن باشدبدون حساب واردبهشت می شود وحق شفاعت درباره خانواده وبرادران وآشنایانش رانیز دارد )
سوره هود
حضرت محمد(ص) می فرماید"(هرکسی که سوره هود راقرائت کند ده برابر کسانی که به نوح ایمان آورده اندویاتکذیبش کرده اندونیز به تعدادموافقان ومخالفان حضرت هود-صالح-شعیب -لوط-ابراهیم وموسی پاداش داده خواهد شد وچنین کسی دررخستاخیز(روزقیامت )سعادتمند خواهد بود )همچنین امام محمدباقر(ع)فرموده اند"(هرکس این سوره رادرهرجمعه بخوانددرروز قیامت درزمره ی پیامبران مبعوث خواهد شدوگناهانش به اوشناسانده نمی شود

  • پیمان رستمی